شيب انزوا… سه

12 Jun

کوچه کور می شود

در بن بست خود

تاریکی

محکوم می شود،

با کورسوی

چراغی لکاته!

Advertisements

شيب انزوا… دو

12 Jun

تاریخ را

تف می کنیم.

فلسفه را

نشخوار،

شعر را

وسیله،

عشق را می جویم

تا اعتیاد لذت!

شيب انزوا… يك

12 Jun

قبل از خاموشی

فرود آمدی،

در گودترین گود دنیا،

در خود

خزیده

در شیب انزوا!